Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepassing van onze algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden van FEELINE NV zijn van toepassing op alle offertes en contracten die worden afgesloten met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offertes en contracten, er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken met akkoord van beide partijen.

1.2 De koper wordt geacht de  algemene voorwaarden van FEELINE NV zoals hierna bedongen te kennen en geïnformeerd te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur. FEELINE NV en de klant houden zich aan de geldende privacywetgeving en erkennen en aanvaarden het Privacy beleid op de website van FEELINE NV.

Artikel 2 Offertes, bestellingen en proef

2.1 De prijsoffertes zijn te goeder trouw opgesteld. Ze zijn geheel vrijblijvend tenzij anders bedongen.

2.2 Het bezorgen aan de verkoper van productie-elementen (oa. grond-stoffen, model, digitale bestanden en of grafische elementen…) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef/ontwerp/cliché/borduurkaart te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan deze verkoper de uitvoering van het werk toe te vertrouwen  en de kostprijs (vb. o.a. de clichéprijs) te betalen. Het opvragen van de ontworpen proef, het ontwerp, de cliché of enig andere voorbereidend werk door Feeline of enige andere partij voor elk of enig extern gebruik wordt enkel toegelaten indien de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper wordt bekomen en mits de betaling van een forfaitaire prijs van 100 euro.

2.3 Gaat de koper over tot aanvaarding van de proef dan ontslaat dit FEELINE NV van alle verantwoordelijkheid voor enige tijdens of na de productie vastgestelde fouten of weglatingen. Koper en Verkoper erkennen dat elektronische communicatie kan dienen als bewijs voor goedkeuring van de proef. Indien de koper geen proef vraagt, is de verkoper in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit of eventuele fouten van het eindproduct.

2.4 Alle bestellingen worden ingeschreven in de volgorde hunner aanvaarding en verdeeld volgens de voorhanden zijnde voorraad.

2.5 Ingeval van strijdigheid van inhoud tussen offerte, de levering en de factuur, gaat de tekst van de factuur voor.

Artikel 3 Uitvoering van het werk

3.1 De uitvoering van het werk gebeurt volgens de regels van de kunst. Leveringstermijnen zijn  niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, interesten of weigering  en vormt geen grond tot het verbreken van de overeenkomst.

3.2 Indien de koper materiaal ter beschikking stelt van FEELINE nv, moet dit op tijd en degelijk verpakt geleverd worden. De koper is ten allen tijde verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en kwantiteit van deze materialen en garandeert dat de materialen geschikt zijn voor het gevraagde borduurwerk. Behoudens opzet en zware fout van de verkoper zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten. De koopwaren worden verzonden en vervoerd op kosten, risico’s en gevaren van de koper, bij schadegeval zal de koper verhaal kunnen nemen op de vervoerders die uitsluitend verantwoordelijk zijn.

3.2 Overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten de wil van FEELINE NV ontslaat  FEELINE NV van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging van hun verplichtingen. Dit zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Deze situaties bevrijden de koper niet van zijn verbintenis.  Onder situaties van overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt onder meer begrepen: onderbreking in de toevoer van materialen of grondstoffen, ongevallen, machinebreuk, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, en in het algemeen elke oorzaak die een schorsing in de normale gang van de werkzaamheden tot gevolg kan hebben.

Artikel 4 Waarborg – Verantwoordelijkheid

4.1 FEELINE NV is niet verantwoordelijk voor de (verborgen) gebreken, misvormingen of schade die mochten voortvloeien uit het gebruik van de producten en/of grondstoffen gekozen en/of geleverd door de klant of de slechte kwaliteit van de materialen gekozen en/of geleverd door de klant. FEELINE NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verborgen gebreken die van aard zouden zijn de kwaliteit van onze werken in gevaar te brengen.

4.2 FEELINE NV is enkel gehouden tot de correcte uitvoering van de aan haar gegeven opdracht zonder verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor het globale eindresultaat.

De prestaties van FEELINE NV beperken er zich toe een model, ontwerp of tekening geleverd of gekozen door de koper te borduren.  Kleine wijzigingen van motieven te wijten aan technische beperkingen van de uitrusting of kleine kleurafwijkingen dienen aanvaard te worden (Technische onvermijdelijke wijzigingen zijn die verschillen die voortvloeien uit het feit dat men in borduurwerk een motief reproduceert uit een tekening, drukwerk, een geweven motief, een met de hand geborduurd motief, enz…).

FEELINE NV  levert de nodige inspanningen alle stukken zo veel als mogelijk nauwkeurig en volgens de regels van de kunst te borduren. De koper aanvaardt  hierbij een foutmarge, dit betekent fouten of beschadigde stukken, van 3% van het totale werk, behoudens hierover anders wordt overeengekomen. Indien de verkoper aansprakelijk gesteld wordt om stukken te vervangen en of te vergoeden tegen de kostprijs van de materialen, die beschadigd werden boven de 3% foutmarge, mag de vergoeding of kosten van het vervangen niet hoger zijn dan 15% van de overeengekomen prijs van het totale werk.

4.3 De koper garandeert dat het werk en productie van de materialen conform de bestaande en geldende wetgeving en reglementeringen verloopt, dit zowel op nationaal als internationaal vlak. Het is in het belang van de koper zelf na te gaan of het reproduceren van een motief voor zijn eigen doeleinden mogelijk is zonder inbreuk te maken op rechten van derden.  De koper draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor alle eventuele wets- of administratieve overtredingen, klachten of gedingen, geweigerde vergunningen,…( deze opsomming is niet exhaustief,…) ten aanzien van hun materialen, dit ook tijdens en na de oplevering. FEELINE NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken onder welke vorm ook, op de regels, reglementeringen en wetten die betrekkingen hebben op de intellectuele rechten, reproductierechten, auteursrechten, handelsmerken, Europese- en Belgische (veiligheids-)voorschriften, reglementeringen en handelsconcurrentie. Alle eventuele bijkomende kosten voor de verkoper die hieruit voortvloeien worden doorgefactureerd aan de koper.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de koper of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt FEELINE NV zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten stop te zetten. Dit zonder dat de koper hiervoor enige vergoeding kan vorderen.

 

5.2 In voorkomend geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in 5.4 door de koper, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Het volstaat dat de FEELINE NV hiertoe zijn uitdrukkelijke wil te kennen geeft per aangetekende brief. Indien de opdrachten of het werk werden geschorst door FEELINE NV bepaalt FEELINE NV  zelf wanneer zij het werk opnieuw aanvat, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In elk geval kan de verkoper in de situaties zoals hierboven gemeld de onmiddellijke betaling eisen van alle geleverde waren en van alle verrichte prestaties en uitgaven.

5.3 Wanneer FEELINE NV door deze schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan FEELINE NV het saldo van de nog uit te voeren werken alsnog annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd door de koper zoals bepaald in artikel 5.4.  

5.4 Wanneer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd/verbroken door de koper, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor het betrokken werk verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs van de geannuleerde bestelling. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd.

5.5 FEELINE NV behoudt zich het recht voor de goederen in bezit te houden tot de verschuldigde bedragen door de koper worden betaald.

Artikel 6 Betalingsmodaliteiten – protest

6.1 Behoudens bijzondere aanwijzing zijn onze prijzen berekend voor levering in Lendelede, zonder verpakking. De facturen zijn betaalbaar in Lendelede, contant en zonder korting.  Voor facturen onder de 50 euro wordt een administratiekost van 10 euro gerekend.

6.2 Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. FEELINE NV behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten of waarborgen te eisen van de kopers.

6.3 Elke vertraging in de betaling door de koper maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

6.4 Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 15% per jaar vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6.5 Elk protest dient per aangetekende brief aan FEELINE NV te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de koper tot betaling niet.

Artikel 7 Nietigheid

7.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen FEELINE NV en de klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 8 Belastingen, subsidies

8.1 Verhogingen van belastingen, retributies, rechten of lasten vanwege de overheid  die niet bestonden bij opstellen van de offerte vallen ten laste van de klant.

Artikel 9 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

9.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van FEELINE NV. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

9.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen FEELINE NV en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

FEELINE NV

BE 0434.124.884